GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Giải thưởng “Công nghệ Giáo dục” (Tên đầy đủ là “Chương trình bình chọn và công nhận danh hiệu “Công nghệ Giáo dục tiêu biểu”; Tên Tiếng Anh và tên viết tắt: EDUTECH AWARDS) là một hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Giáo dục và Triển lãm học đường 4.0 (EDU4.0). Chương trình nhằm mục đích tìm kiếm, đánh giá và vinh danh các giải pháp, sản phẩm và nền tảng công nghệ tiêu biểu ứng dụng trong giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

EDU4.0 2022 và EDUTECH AWARDS 2022 được phối hợp tổ chức bởi: Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam (VPPA) và BHub Group.

Mục đích của chương trình: 

 • Vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có giải pháp, sản phẩm, nền tảng công nghệ tiêu biểu ứng dụng trong giáo dục và đào tạo tại Việt Nam (Sau đây gọi tắt là các đơn vị).
 • Giúp các cá nhân và tổ chức liên quan có thêm kênh thông tin uy tín để tiếp cận, tham khảo các sản phẩm, giải pháp, nền tảng công nghệ giáo dục ưu việt nhằm ứng dụng trong công tác quản lý, dạy và học.
 • Góp phần định hướng phát triển Công nghệ giáo dục phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
 • Khích lệ, động viên tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng và làm chủ công nghệ trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

 

  

II. HẠNG MỤC XÉT GIẢI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

1. Hạng mục và đối tượng tham gia:

Giải thưởng gồm 02 hạng mục. Trong đó:

*Hạng mục 1: “Sản phẩm, Giải pháp công nghệ Giáo dục tiêu biểu”. 

Đối tượng được đề cử: Là các sản phẩm, giải pháp phần mềm, phần cứng, dịch vụ công nghệ được phát triển nhắm đến giải quyết một hay một nhóm nghiệp vụ, nhu cầu cụ thể của người dùng ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

*Hạng mục 2: “Nền tảng Công nghệ Giáo dục tiêu biểu” 

Đối tượng được đề cử: Là tập hợp các tài nguyên kỹ thuật số ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cho phép người dùng và nhà sản xuất tương tác với nhau.

2. Điều kiện tham gia: 

Điều kiện đối với Đối tượng được đề cử:

 • Đối tượng được đề cử đã được đưa vào vận hành, sử dụng từ ít nhất 01 năm trở lên, đã có người dùng.

 • Đối tượng được đề cử vào các hạng mục xét giải của Chương trình với hồ sơ hợp lệ. Mỗi đối tượng chỉ được đề cử vào 01 hạng mục.

 • Đối tượng được đề cử không liên đới trong các vấn đề vi phạm, tranh chấp hay khiếu nại pháp lý nào kể cả trước, trong và sau chương trình. Nếu nhận thấy có bất cứ nguy cơ, dấu hiệu hay bằng chứng nào của vấn đề kể trên, Ban tổ chức có toàn quyền hủy bỏ Giải thưởng, Danh hiệu của đối tượng được trao mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào cũng như không bắt buộc phải giải quyết bất kỳ khiếu nại nào đối với quyết định này. Việc hủy bỏ có thể có hiệu lực đối với một, nhiều hay toàn bộ Giải thưởng, Danh hiệu của đối tượng đó đã được trao trong quá khứ hay sẽ được trao ở tương lai, tùy thuộc vào mức độ đánh giá và quyết định của Ban tổ chức.

 • Yếu tố ưu tiên (nhưng không bắt buộc): các đề cử được xây dựng, phát triển và làm chủ bởi người Việt Nam (Make in Vietnam) và phù hợp với xu thế của thế giới, các khuyến nghị của các tổ chức quốc tế uy tín và chủ trương của Chính phủ Việt Nam.

Điều kiện đối với Đối tượng đề cử chung cho các hạng mục:

Là tổ chức có pháp nhân hoạt động tại Việt Nam tối thiểu từ 01 (một) năm trở lên, có một trong các quyền hợp pháp sau đối với đối tượng được đề cử:

 1. Quyền sở hữu
 2. Quyền khai thác thương mại
 3. Được ủy quyền hợp pháp bởi một trong hai đối tượng kể trên. Các tổ chức hợp lệ có thể tự đề cử cho chính mình.

III. HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG

Gồm các chuyên gia uy tín đến từ:

 • Ban tổ chức EDU4.0
 • Hiệp hội, Hội chuyên ngành về công nghệ, giáo dục
 • Các chuyên gia về công nghệ thông tin và công nghệ giáo dục
 • Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và công nghệ
 • Các chuyên gia về giáo dục
 • Chuyên gia về tài chính, kế toán
 • Đại diện cơ quan truyền thông uy tín theo dõi mảng công nghệ, giáo dục.

Thành viên Hội đồng Giải thưởng là các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan cũng như kinh nghiệm đánh giá, thẩm định các giải pháp, doanh nghiệp công nghệ.

IV. HÌNH THỨC CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG

 • Tổ chức Lễ trao Giải (tên khác: Lễ Vinh danh)
 • Trao Quyết định công nhận Danh hiệu kèm Chứng nhận Giải thưởng do Ban tổ chức EDU4.0 phát hành.
 • Đơn vị đạt giải được sử dụng Danh vị và Nhận diện, Tài liệu liên quan của Danh vị đã đạt được trong các hoạt động truyền thông, quảng bá hợp pháp liên quan.
 • Danh hiệu được công nhận gắn với năm bình chọn.

V. CÁC VÒNG ĐÁNH GIÁ

 • Vòng 1 - Vòng Hồ sơ: Căn cứ Quy chế Chương trình, Ban Thư ký kiểm tra, đánh giá và tiến hành sơ loại trên hồ sơ và chọn ra các đề cử đủ điều kiện vào vòng 2.
 • Vòng 2 - Vòng Thuyết trình và Phản biện, Thẩm định: Các đề cử sẽ thuyết trình trước Hội đồng Giải thưởng. Hội đồng Giải thưởng có thể được chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm phụ trách một số đề cử. Ban Thư ký xếp lịch thuyết trình cho từng Nhóm. Các thành viên Nhóm nghe Thuyết trình, phản biện và có thể tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở đơn vị nếu cần.
 • Vòng 3 - Vòng Chung tuyển: Hội đồng Giải thưởng nhóm họp toàn quốc, căn cứ vào Quy chế Chương trình và kết quả của từng Nhóm ở Vòng 2 để chọn ra các đề cử xứng đáng trao giải.

Thời gian và quy trình thực hiện:

Thời gian tổ chức Giải thưởng kéo dài trung bình từ 02 đến 04 tháng. Các hoạt động bao gồm:

- Tháng 9/2022: Phát động Giải thưởng và nhận đăng ký

- Tháng 9-10/2022: Vòng hồ sơ

- Tháng 10-11/2022: Vòng thuyết trình và thẩm định.

- Tháng 11/2022: Vòng Chung tuyển và Trao giải

VI. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

1. Nguyên tắc đánh giá:

 • Hội đồng chấm điểm các tiêu chí, tính tổng điểm cho từng Đề cử.
 • Đối với các trường hợp cần tranh biện thêm, Hội đồng Giải thưởng thảo luận hoặc/và bỏ phiếu kín để đi đến để đi đến thống nhất và đưa ra kết luận cuối cùng theo nguyên tắc đa số. Trường hợp kết quả bỏ phiếu bằng nhau, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng giữ quyền quyết định cuối cùng.
 • Các Đề cử đạt từ điểm 7 trở lên được Công nhận Danh hiệu “Công nghệ Giáo dục Tiêu biểu 2022” (Outstanding Edutech 2022) theo lĩnh vực đề cử.

2. Tiêu chí đánh giá: 

Các tiêu chí bình chọn cụ thể do Ban tổ chức Chương trình quy định hàng năm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu, định hướng phát triển của ngành cũng như nhu cầu của xã hội. Tiêu chí của Chương trình Giải thưởng Công nghệ Giáo dục 2022 gồm 05 Nhóm Tiêu chí:

 1. Nhóm tiêu chí về Hoạch định
 2. Nhóm tiêu chí về Công nghệ và Sản phẩm
 3. Nhóm tiêu chí về Người dùng/Khách hàng.
 4. Nhóm tiêu chí về Tạo tác động
 5. Nhóm tiêu chí về Nguồn lực

Các nhóm tiêu chí và thang điểm của Giải thưởng Công nghệ Giáo dục năm 2022 được xây dựng trên tinh thần khích lệ, thúc đẩy ứng dụng, do đó tiêu chí về doanh thu, lợi nhuận chưa được coi là tiêu chí quan trọng nhất.

VII. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐỀ CỬ

Hồ sơ đề cử hợp lệ là Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

 • Đúng đối tượng theo quy định của Chương trình.
 • Hồ sơ nộp đầy đủ, đúng hạn và đúng cách thức yêu cầu.
 • Hồ sơ đề cử vào hạng mục phù hợp theo đánh giá của Ban tổ chức. Trường hợp chưa phù hợp, Ban tổ chức giữ quyền chuyển đề cử đó sang hạng mục khác. Nếu đơn vị đề cử không đồng ý với hạng mục này, đơn vị đề cử có quyền từ chối và việc này mặc nhiên được ghi nhận là đơn vị đề cử không tiếp tục tham gia Chương trình.
 • Hồ sơ bao gồm các tài liệu bắt buộc sau:
 1. Đơn đăng ký tham gia Chương trình (Mẫu HS01)
 2. Quyết định Thành lập hoặc Quyết định cho phép Thành lập hoặc tương đương (đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp) hoặc Chứng nhận Đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 3. Hồ sơ thông tin về đối tượng được đề cử (Mẫu HS02)
 4. Bản sao Giấy chứng nhận bản quyền hoặc Cam kết bản quyền (Mẫu HS03) hoặc Tài liệu tương đương thể hiện Quyền Sở hữu, Quyền khai thác thương mại hoặc được uỷ quyền hợp pháp bởi một trong 2 đối tượng có các quyền trên.
 5. Bản sao Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất của Cơ quan Thuế hoặc Báo cáo tài chính nội bộ có xác nhận của đơn vị được đề cử.

VIII. QUYỀN LỢI CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI NHẬN ĐƯỢC

- Được vinh danh là đơn vị sở hữu sản phẩm/ giải pháp, nền tảng tiêu biểu của năm 2022 do hội đồng Giải thưởng uy tín bình chọn
- Được nhận Cúp và Giấy chứng nhận Giải thưởng tại buổi Lễ Trao giải trong khuôn khổ diễn đàn EDU4.0 - Sự kiện thường niên lớn nhất tại Việt Nam hiện nay về chuyên ngành Công nghệ Giáo dục, đã bước sang năm thứ 3.
- Được quyền khai thác thương mại biểu trưng EduTech Awards cùng sản phẩm/ giải pháp, nền tảng được công nhận Giải thưởng Công nghệ Giáo dục tiêu biểu trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
- Sự ghi nhận uy tín về mặt chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ Giáo dục của sản phẩm/ giải pháp, nền tảng đạt giải
- Trở thành tâm điểm truyền thông tại diễn đàn EDU4.0 và được:
+ Giới thiệu trong thông cáo gửi đến ít nhất 100 cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông
+ Feature công bố trên các kênh truyền thông của Ban tổ chức
+ Đưa thông tin của sản phẩm/ giải pháp, nền tảng vào Thư giới thiệu khuyên dùng – gửi đến các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo cả nước và các đối tác quốc tế

IX. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 • Kinh phí tổ chức Chương trình bao gồm các chi phí để tổ chức triển khai đánh giá, bình chọn, tổ chức Lễ Trao Giải, tổ chức Chương trình truyền thông để quảng bá, tiếp thị chung cho các sản phẩm và dịch vụ đạt giải trong năm sau khi được trao Giải thưởng. Các đơn vị có sản phẩm, giải pháp, nền tảng đạt giải có trách nhiệm tham gia đóng góp kinh phí cho các hoạt động chung này. Chi tiết mức đóng góp được quy định theo từng năm. Mức đóng góp năm 2022 là 30.000.000 VNĐ/ đề cử (Bằng chữ: Ba mươi triệu Việt Nam đồng)
 • Các đơn vị không phải đóng bất cứ phí hay lệ phí nào để đăng ký tham gia Chương trình.

LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Ms. Trang Bui I CEO BHub Group

(+84) 906 272 575

 

trang.bui@bhubgroup.com

Đề cử/ Ứng cử