Diễn Đàn Đất Đai

Ms. Pham Thi Ngoc Lan

Director of operations - Education Div - Viettel Solution Corporation - Viettel Group

Ms. Pham Thi Ngoc Lan

Director of operations - Education Div - Viettel Solution Corporation - Viettel Group