Diễn Đàn Đất Đai

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam