Diễn Đàn Đất Đai

PGS.TS Thái Bá Cần

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng

PGS.TS Thái Bá Cần

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng