Diễn Đàn Đất Đai

Ông Tô Hồng Nam

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo (MoET)

Ông Tô Hồng Nam

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo (MoET)