Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Hữu Hạnh

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC).

Ông Nguyễn Hữu Hạnh

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC).