Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Hồng Nghi

Phó giám đốc Trung tâm Giải pháp Giáo dục điện tử Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)

Ông Nguyễn Hồng Nghi

Phó giám đốc Trung tâm Giải pháp Giáo dục điện tử Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)

Biography

All session by Ông Nguyễn Hồng Nghi