Diễn Đàn Đất Đai

Bà Phạm Thị Ngọc Lan

Giám đốc BU Giáo dục, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel

Bà Phạm Thị Ngọc Lan

Giám đốc BU Giáo dục, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel