Diễn Đàn Đất Đai

Bà Céline Charpiot

Thành viên Ủy Ban Kỹ thuật số EuroCham

Bà Céline Charpiot

Thành viên Ủy Ban Kỹ thuật số EuroCham

Biography

All session by Bà Céline Charpiot