Diễn Đàn Đất Đai

Ông Lê Trung Nghĩa

Phó trưởng Ban Tư vấn Phát triển GIáo dục Mở, Hiệp hội Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Ông Lê Trung Nghĩa

Phó trưởng Ban Tư vấn Phát triển GIáo dục Mở, Hiệp hội Đại học, Cao đẳng Việt Nam