Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Phạm Vinh Khương

Giám đốc Quốc Gia, Aruba

Ông Nguyễn Phạm Vinh Khương

Giám đốc Quốc Gia, Aruba