Diễn Đàn Đất Đai

Bà Ngô Thu Hương

Giám đốc Phát triển Thương mại Cấp cao, AusTrade - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia

Bà Ngô Thu Hương

Giám đốc Phát triển Thương mại Cấp cao, AusTrade - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia