Diễn Đàn Đất Đai

Báo cáo 4: Giải pháp 4.0 toàn diện cho chuyển đổi số Giáo dục tại Việt Nam.

Báo cáo 4: Giải pháp 4.0 toàn diện cho chuyển đổi số Giáo dục tại Việt Nam.

Bà Phạm Thị Ngọc Lan – Giám đốc BU Giáo dục, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel