Diễn Đàn Đất Đai

Phiên toàn thể

Lưu ý:

  • Chương trình là dự kiến và sẽ tiếp tục được cập nhật để bảo đảm hiệu quả tốt nhất.
  • Triển lãm và Kết nối kinh doanh (B2B matching) diễn ra đồng thời với các phiên Hội nghị.

          ĐĂNG KÝ